hiroshi-sugimoto-lake-superior-cascade-1995


hiroshi-sugimoto-lake-superior-cascade-1995